Jenaplan School met de Bijbel

Overblijven


Het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang, ofwel het ‘overblijven’. Om die verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken is in nauwe samenspraak met directie, GMR en overblijfouders een notitie ‘Overblijven’ vastgesteld. 

 

Het overblijven wordt verzorgd door de ouders. Er wordt naar gestreefd om per overblijfdag 2 vaste ouders op school te hebben. Overblijfouders hebben als taak om op een verantwoorde wijze te zorgen voor het overblijven van de kinderen, waarbij de basisprincipes veiligheid, rust en orde centraal moeten staan, waardoor een plezierige sfeer ontstaat om samen te eten en te spelen. Er wordt gezamenlijk met de maaltijd begonnen en geëindigd. De overblijfouder spreekt voor en aan het eind van de maaltijd een gebed uit of laat dat één van de kinderen doen. 

 

Naast het gebruik van de spelletjes en materialen van school kunnen de overblijfouders ook nieuw spel- en ander materiaal aanschaffen ten behoeve van de overblijfkinderen. Dit gebeurt altijd in overleg met de overblijfcoördinator. Verder zijn zij samen met de kinderen verantwoordelijk voor een verantwoord gebruik. 

Wanneer er sociaal-pedagogische problemen wordt gesignaleerd, wordt dat aan de orde gesteld bij de leerkracht van het kind en waar nodig gecommuniceerd met collega overblijfouders. Bij onduidelijkheid over wat de kinderen (moeten) eten en drinken neemt de overblijfouder contact op met de ouders. Leerkrachten en ouders zorgen ervoor dat de overblijfkracht op de hoogte is van eventuele voedselallergieën, medicijngebruik, bijzonderheden in gedrag en ander voor de overblijfkracht van belang zijnde wetenswaardigheden. Alle vrijwilligers, dus ook de overblijfkrachten, en de kinderen vallen onder een door het schoolbestuur afgesloten WA-verzekering.  

 

Meer informatie over het overblijven kunt u vinden in de schoolgids.