Schoolklimaat en veiligheid

Schoolklimaat en veiligheid


Schoolklimaat
We willen dat het pedagogische klimaat gekenmerkt en door de kinderen ervaren wordt als een klimaat waarin zij zich veilig en geaccepteerd voelen, waarin zij zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om te (leren) leren. De omstandigheden in de groep moeten zodanig zijn dat ze het kind optimale ontplooiingskansen bieden. Dit heeft consequenties voor het gedrag van de onderwijsgevende en de relatie die hij/zij met het kind onderhoudt. Maar ook de school als ingerichte ruimte waarin geleefd en geleerd wordt, dient aan deze eisen te voldoen.
Zo kiezen we er bewust voor de kinderen binnen de stamgroep niet te groeperen op basis van leeftijd of niveau, omdat we de kinderen juist willen leren elkaar te helpen. De kinderen leren niet alleen van de leerkracht maar ook van elkaar en dat is ook erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling.

We willen ons actief inzetten voor een school waarin we ongeacht ras, godsdienst, handicap of geslacht op een plezierige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat doen we door ons te verbinden aan de volgende afspraken:
• Wij zien erop toe dat wederzijdse verdraagzaamheid en respect onder de schoolbevolking niet in gevaar komt. Een school waarin geen plaats is voor uitsluiting, gebruik van geweld, gepest en openlijke instemming met opvattingen die de veiligheid of eigen-waarde van leden van de schoolbevolking in gevaar brengen. Elk jaar houden wij activiteiten, die de uitgangspunten onderstrepen.
• Wij willen waar het kan contact tussen leerlingen met verschillende etnische en culturele achtergronden inhoud geven en stimuleren.
• We willen aandacht geven aan de ontwikkeling van kennis en sociale vaardigheden van de kinderen, die op een positieve manier bijdragen aan het leren leven in een multiculturele samenleving.

Veiligheid
In het jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. In het jenaplanonderwijs krijgen kinderen de ruimte zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Zij mogen verschillend zijn, het doel is dat de kinderen van de verschillen en van elkaar leren en dat ze verschillen leren respecteren.

Respecteren = rekening houden met gevoelens, meeleven met de ander,niet te snel oordelen, een open houding, verschillen mogen er zijn, met respect over een ander praten,bescheidenheid- iedereen is even belangrijk en de waarde van iemand anders inzien.
Dit alle kan alleen wanneer veiligheid is gewaarborgd. Maar ook andersom: door respect wordt veiligheid gecreëerd. In het document 'Veiligheid op de jenaplanschool met de Bijbel' is dit thema verder uitgewerkt.
Bekijk Virtual Tour!